THINEES SKATE SOCK

Thinees

THINEES SKATE SOCK
Super thin, vapor-like hockey skate sock.

$799